Den europeiske unions RoHS-sertifisering

kort introduksjon

RoHS er en obligatorisk standard satt av EU-lovgivning, og dens fulle tittel er direktivet om farlige stoffer som begrenser bruken av visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr. Standarden har blitt formelt implementert siden 1. juli 2006. Den brukes hovedsakelig til å regulerer material- og prosessstandardene for elektriske og elektroniske produkter for å gjøre det mer gunstig for menneskers helse og miljøvern. Standarden tar sikte på å eliminere bly, kvikksølv, kadmium, seksverdig krom, polybromerte bifenyler og polybromerte difenyletere fra elektriske og elektroniske produkter.

core_icons8